PREDSTAVITEV

Gimnazija Antonio Sema Piran je šola z italijanskim učnim jezikom. Ustanovljena je bila leta 1945 v Piranu in od takrat deluje nepretrgoma. Naša gimnazija je edina italijanska srednja šola v občini Piran in vanjo se večinoma vpisujejo učenci iz italijanskih osnovnih šol. Delujemo na narodnostno mešanem in dvojezičnem območju in smo pomembna ustanova za italijansko narodno skupnost v občini Piran.

Prednosti naše šole so vezane na njene značilnosti. Relativno majhno število učencev omogoča individualizacijo pouka in boljše medsebojne odnose. Tukaj vidimo priložnost, da še izboljšamo kvaliteto poučevanja in s tem tudi dosežke dijakov. Rezultati dobrega poučevanja se kažejo v visoki prehodnosti med letniki in v dobrih rezultatih na maturi, vendar ti niso edino merilo uspeha. Veliko nam pomeni tudi osebnostna rast dijakov, splošna razgledanost, zanima nas njihova uspešnost v nadaljnjem izobraževanju in življenju, zato se nenehno trudimo ustvarjati optimalne pogoje za njihov vsestranski razvoj.

Druga velika prednost šole je ta, da dijakom omogoča sprejemanje dveh kultur, italijanske in slovenske. Italijanski jezik se poučuje na nivoju maternega jezika, slovenski jezik pa kot jezik okolja. Naši dijaki so zato bogatejši, pripravljeni so za uspešno življenje v večkulturni skupnosti, kjer se različne kulture prepletajo in sooblikujejo življenje skupnosti. Na teh prednostih gradimo razvoj zavoda.

Vizija šole je, da dijak Gimnazije Antonio Sema v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost, usvoji uporabna znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, pridobi široko splošno razgledanost, kar mu bo omogočilo kakovostno in uspešno življenje v skupnosti.
To vizijo je mogoče dosegati le v okolju, kjer je učenje vrednota in kjer se zaposleni, dijaki in starši trudimo, da gradimo dobre medsebojne odnose, ki nam omogočajo, da skupaj delujemo za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili.

V šoli skrbimo za posodabljanje metod poučevanja, za medpredmetne povezave, za premišljen izbor in izvedbo izbirnih vsebin, za strokovno usposabljanje zaposlenih ter za povezovanje z okoljem.
Trudimo se, da vsakemu dijaku pomagamo odkriti in razvijati talente, ki jih ima. Zato vztrajamo na čim večji individualizaciji pouka: ponujamo veliko izbiro tujih jezikov, umetniških izbirnih vsebin, dodatnih vsebin pri naravoslovnih predmetih, prav tako pa se dijaki lahko odločijo, da izberejo po svoji presoji kateri koli predmet za maturitetni izpit v sklopu izbirnih maturitetnih predmetov.